Bậc Trung Cấp

Quản trị lữ hành

16/01/2018

- MÃ NGÀNH: 5810104 - Xét tuyển: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: Học 2 năm, Học hết lớp 12 nhưng chưa có Bàng tốt nghiệp THPT: Học 2 năm 03 tháng, Tốt nghiệp THCS: Học 03 năm

Mạng máy tính

16/01/2018

- Mã ngành: 10 - Xét tuyển: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: Học 2 năm, Học hết lớp 12 nhưng chưa có Bàng tốt nghiệp THPT: Học 2 năm 03 tháng, Tốt nghiệp THCS: Học 03 năm

Quản lý doanh nghiệp

16/01/2018

Mã ngành: 5340128 Xét tuyển: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: Học 2 năm, Học hết lớp 12 nhưng chưa có Bàng tốt nghiệp THPT: Học 2 năm 03 tháng, Tốt nghiệp THCS: Học 03 năm.

Phát hành xuất bản phẩm

16/01/2018

Mã ngành: 5320401 Xét tuyển: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: Học 2 năm, Học hết lớp 12 nhưng chưa có Bàng tốt nghiệp THPT: Học 2 năm 03 tháng, Tốt nghiệp THCS: Học 03 năm

Quản lý văn hóa

16/01/2018

- Mã ngành: 09 - Xét tuyển: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: Học 2 năm, Học hết lớp 12 nhưng chưa có Bàng tốt nghiệp THPT: Học 2 năm 03 tháng, Tốt nghiệp THCS: Học 03 năm.

Ngành Thiết kế đồ họa

16/01/2018

MÃ NGÀNH: 5210402 Xét tuyển: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: Học 2 năm, Học hết lớp 12 nhưng chưa có Bàng tốt nghiệp THPT: Học 2 năm 03 tháng, Tốt nghiệp THCS: Học 03 năm.

Ngành thiết kế thời trang

16/01/2018

MÃ NGÀNH: 5210403 Xét tuyển: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: Học 2 năm, Học hết lớp 12 nhưng chưa có Bàng tốt nghiệp THPT: Học 2 năm 03 tháng, Tốt nghiệp THCS: Học 03 năm

Ngành Diễn viên kịch - điện ảnh

16/01/2018

MÃ NGÀNH: 5210211 Xét tuyển: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: Học 2 năm, Học hết lớp 12 nhưng chưa có Bàng tốt nghiệp THPT: Học 2 năm 03 tháng, Tốt nghiệp THCS: Học 03 năm.

Ngành Thanh nhạc

16/01/2018

MÃ NGÀNH: 5210225 Xét tuyển: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: Học 2 năm, Học hết lớp 12 nhưng chưa có Bàng tốt nghiệp THPT: Học 2 năm 03 tháng, Tốt nghiệp THCS: Học 03 năm.

Thư ký Văn phòng

16/01/2018

Mã ngành: 5320308 Xét tuyển: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: Học 2 năm, Học hết lớp 12 nhưng chưa có Bàng tốt nghiệp THPT: Học 2 năm 03 tháng, Tốt nghiệp THCS: Học 03 năm.