Thông báo

Ngày đăng: 03/02/2018

V/v: Chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Khóa 12


Căn cứ chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo Khóa 12 bậc cao đẳng hệ chính quy của Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn. Chuẩn đầu ra tiếng Anh theo từng nhóm ngành được qui định cụ thể thông qua file đính kèm.

  • Tải file đính kèm.Tải File dính kèm