Phân công nhiệm vụ

Ngày đăng: 31/01/2018

Cơ cấu tổ chức nhân sự Phòng Đào tạoCơ cấu tổ chức nhân sự phòng Đào tạo

STT

Họ và tên

Chức danh

1

TS. Đỗ Thanh Thủy

Trưởng phòng

2

CN. Lê Thị Kim Nga

Nhân viên

3

CN. Hoàng Phương Hậu

Nhân viên