Chức năng nhiệm vụ

Ngày đăng: 24/08/2017

PHÒNG ĐÀO TẠO


I. GIỚI THIỆU 

            Phòng đào tạo cùng với các Khoa chuyên môn nghiên cứu nhu cầu, xác định mục tiêu, định hướng qui mô đào tạo; đề xuất các ngành và chuyên ngành, nội dung và phương pháp đào tạo các bậc và hệ đào tạo cho từng ngành và chuyên ngành đào tạo của trường.

II. CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

1. CHỨC NĂNG

+ Tham mưu cho Ban Giám hiệu và Hội đồng khoa học về việc xây dựng mục tiêu, phương hướng, qui mô, chương trình, phương pháp đào tạo các ngành và chuyên ngành đào tạo của trường.

+ Tổ chức và quản lý công tác đào tạo bao gồm giảng dạy, học tập trong toàn trường.

2. NHIỆM VỤ

- Cùng với các Khoa chuyên môn nghiên cứu nhu cầu, xác định mục tiêu, định hướng qui mô đào tạo; đề xuất các ngành và chuyên ngành, nội dung và phương pháp đào tạo các bậc và hệ đào tạo cho từng ngành và chuyên ngành đào tạo của trường.

- Hỗ trợ các Khoa xây dựng chương trình đào tạo, quản lý chương trình đào tạo của tất cả các ngành trong trường.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức, điều hành và quản lý đào tạo theo các chương trình của trường, qui chế đào tạo của Bộ Giáo dục và đào tạo và những qui định khác của trường.

- Quản lý việc sử dụng phòng học, cung cấp phòng phục vụ cho việc dạy và học cũng như cho những nhu cầu khác.

- Lên lịch thi, tổ chức quản lý các bảng điểm gốc kết quả học tập của sinh viên.

- Công tác đối với sinh viên – học sinh về các lĩnh vực: Quản lý hồ sơ; tập hợp và xử lý kết quả học tập theo qui chế đào tạo; đề xuất Hiệu trưởng xem xét sinh viên – học sinh học tiếp, ngừng học, buộc thôi học, khen thưởng, kỷ luật về học tập, thi, kiểm tra

- Phối hợp các đơn vị xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên.

- Quản lý in ấn, cấp phát các loại văn bằng, chứng chỉ, chuyển đổi hình thức học tập của sinh viên theo các quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tham gia công tác: đào tạo theo học chế tín chỉ, tổ chức kiểm định chất lượng đào tạo, tuyển sinh, tốt nghiệp, khai giảng, bế giảng các bậc, hệ đào tạo trong trường. Tổng kết, báo cáo công tác đào tạo trong toàn trường.

- Tham gia các Hội đồng về đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hội đồng chức năng khác theo qui định của Hiệu trưởng.